Työyhteisöille ja ryhmille

Tukea muutoksiin ja uusia mahdollisuuksia

Nykypäivän työelämä vaatii ihmisiltä vahvaa henkistä kapasiteettia. Monet kokevat, että elämisen rytmi on nopeutunut, muutokset seuraavat toisiaan ja vaatimukset ovat lisääntyneet. On oltava enemmän, nopeammin ja paremmin.  Mielemme kyky omaksua uutta tietoa ja sopeutua muutoksiin on kuitenkin rajallinen ja ylikuormittuminen voi aiheuttaa erilaisia fyysisiä ja psyykkisiä oireita. Kiire, vaikutusmahdollisuuksien kapeneminen, suorituspaineet, vuorovaikutushaasteet jne. voivat ilmetä pahoinvointina, ilon ja tehokkuuden laskuna sekä kehollisina oireina ja sairastumisalttiutena. Yksi merkittävimmistä työn tuloksellisuuteen ja laatuun vaikuttavista tekijöistä on ihmisten fyysinen ja henkinen hyvinvointi. Hyvä itsetuntemus ja itsensä johtamisen taito ovat tänä päivänä menestyksen edellytyksiä.

Edut ja hyödyt

Hyvinvoiva työntekijä on tehokkuuden ja menestyksen peruspilari.  Työhyvinvointiin panostaminen poikii tutkitusti siihen sijoitetut eurot takaisin.  Sen vaikutukset näkyvät mm. työntekijöiden parempana työssä jaksamisena, sairauspoissaolojen vähenemisenä, työn ja tuloksellisuuden paranemisena ja motivoitumisena. 

 

Tarjoan työyhteisöille valmennuksia, koulutuksia ja TYKY/TYHY –päivien ohjelmia, jotka tukevat työyhteisöjen ja ryhmien hyvinvointia ja tuloksellista toimintaa.  Konkreettisilla, luovilla ja ratkaisukeskeisillä menetelmillä voidaan tukea henkistä jaksamista, nostaa esiin vahvuuksia ja voimavaroja sekä löytää kestävää tasapainoa.  Kun työntekijä tulee tietoiseksi henkilökohtaisista kehittämiskohteistaan, taidoistaan ja voimavaroistaan, hän alkaa voida paremmin ja uskaltaa käyttää osaamistaan koko työyhteisön parhaaksi. Kun ihminen voi hyvin, hänen työmotivaationsa paranee ja vuorovaikutustaidot kehittyvät. Työyhteisöjen valmennuksissa ja kasvuprosesseissa ammatillinen vuorovaikutus, vertaistuki ja psykologisesti turvallinen ilmapiiri ovat tärkeä osa onnistunutta kehitystyötä.

Toteutus ja toimintatavat

Uskon siihen, että työyhteisöissä ihmiset ovat oman tilanteensa asiantuntijoita. Valmentajana/kouluttajana en voi tietää työyhteisön tarpeita paremmin enkä yritä muuttaa sellaista, joka toimii hyvin.  Tärkein tehtävänäni on rakentaa työyhteisöön ilmapiiri, jossa on turvallista osallistua, oppia, kokeilla ja tuoda esiin erilaisia mielipiteitä.  Toimin peilinä ajatuksille ja toimintatavoille ja tuon näkyväksi tiedostamattomia ja mahdollisesti toimimattomia ajattelu- ja toimintamalleja.  Autan löytämään ja hyödyntämään yksilöiden vahvuuksia ja voimavaroja. Pyrin rakentamaan tiloja, joissa uskalletaan luoda uutta ja on mahdollista saada aikaan pysyviä muutoksia.  Valmennukset/koulutukset sisältävät yleensä sekä tutkittua tietoa että käytännön harjoittelua.  Keskiössä on tietoisuuden kasvattaminen, näkökulman vaihtamisen taidot, ongelmanratkaisutaidot ja tulevaisuuteen suuntautuminen.

Voin rakentaa valmennuksen joko alla olevista teemoista tai suunnitella työyhteisön omiin toiveisiin ja tarpeisiin sopivan kokonaisuuden. Valmennuksen kesto voi vaihdella muutamasta tunnista koko päivän kestäviin kokonaisuuksiin tai useamman kerran prosesseihin.

Kiinnostuitko? Kysy lisää sisällöistä ja pyydä tarjous!

Teemoja valmennusten pohjaksi:

-Stressinhallinta ja palautuminen

-Kiire ja ajanhallinta

-Itsensä johtamisen taidot

-Vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot

-Vahvuuksien ja voimavarojen löytäminen

-Resilienssi/muutoksiin sopeutuminen

-Tavoitteiden saavuttaminen

-Me-hengen parantaminen

-Motivaatio

-Uskomukset

-Ajattelu- ja tunnetaitojen kehittäminen

-Oppiminen

”Koulutuksessa oli keskusteleva ja luottavainen ilmapiiri. Sain hyviä eväitä arkeen. Erityisesti jäi mieleen se, miten ajattelutavan voi muuttaa.”

-Ryhmävalmennusasiakas-